CZYNNOŚCI PRAWNE

  • doradztwo, strategia działania w kontaktach z dostawcami usług (zbieranie, analiza, przygotowywanie, negocjacja umów o dostawy mediów, o wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz modernizacyjnych i innych)
  • zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów o świadczenie usług
  • negocjowanie i zawieranie umów najmu i dzierżawy części wspólnych z jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie prowadzonej działalności,
  • negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, a także odpowiedzialności cywilnej Właściciela.
  • występowanie przed sądami i organami ścigania w zakresie prowadzonej działalności zleconej
  • zapewnienie sprawnego zawierania umów z osobami i instytucjami obsługującymi budynek
  • pomoc i doradztwo w zakresie podejmowania decyzji w sprawach przekraczających zwykłą administrację
  • egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat za mieszkanie, także w razie potrzeby poprzez dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,

Firma ADMUS SC w kwestiach prawnych współpracuje z kancelarią prawną, która reprezentuje naszych klientów przed sądami