Czynności związane z obsługą najmu mieszkań wykonywane są na podstawie umowy cywilno-prawnej z właścicielem lokalu mieszkalnego:

 • przygotowanie mieszkania do najmu: odnawianie, remontowanie, przerabianie, meblowanie
 • wyszukiwanie najemcy
 • negocjowanie i podpisywanie umów najmu
 • reprezentowanie właścicieli wobec najemców
 • podpisywanie umów z dostawcami energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych
 • szybkie, skuteczne i profesjonalne interwencje we wszelkiego rodzaju nagłych awariach i sytuacjach alarmowych
 • reprezentowanie właścicieli na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, bankami, pocztą i innymi instytucjami w tym Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • pobieranie przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
 • rozliczanie najemcy z tytułu czynszu i zużycia mediów
 • windykacja należności od najemcy poprzez wysyłanie dyscyplinujących pism wzywających do zapłaty, a także w razie potrzeby poprzez dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego w imieniu właściciela
 • prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi czynnościami
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów związanych z wynajmowanym lokalem mieszkalnym
 • regulowanie zobowiązań właściciela wobec Wspólnoty Mieszkaniowej lub innych instytucji
 • cykliczne przedstawianie właścicielom sprawozdań finansowych